Το πενταβέλονο, βαλκανικό ή το «πεύκο» πεύκο

Κείμενο: Πένυ Ραδαίου, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Το είδος Το πενταβέλονο πεύκο (Pinus peuce) αυτό εντοπίζεται σε 3 θέσεις στην Ελλάδα (Ροδόπη, Λαϊλιά και Βόρα) και σε λίγες ακόμα θέσεις μόνο στα Βαλκάνια. Είναι το μοναδικό πεύκο των Βαλκανίων που οι βελόνες του βγαίνουν ανά πέντε σε βραχυκλάδια και όχι ανά δυο, όπως…

Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) (κωδ. 95Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 95A0 Ονομασία Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) – High oro-Mediterranean pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει τα δάση των ενδημικών ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα Βαλκάνια και στη νότια Ιταλία, Pinus heldreichii (ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη) και Pinus peuce (πενταβέλονη ή βαλκανική πεύκη).…