Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 6290-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6290 – Ονομασία Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν ετήσιες πόες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται ως πρόδρομες σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με…