Μεταφορικό παρέγχυμα

Λειτουργία Τα κύτταρα του μεταφορικού παρεγχύματος μεταφέρουν υλικά σε μικρές αποστάσεις μέσα στο φυτικό σώμα. Δομή Τα διαφοροποιημένα αυτά παρεγχυματικά κύτταρα ονομάζονται μεταγωγά ή μεταφορικά και έχουν ιδιαίτερη κατασκευή. Το κυτταρικό τους τοίχωμα έχει ακανόνιστη πάχυνση ώστε να δημιουργούνται προεκβολές μέσα στο κύτταρο. Πολλά μιτοχόνδρια εξασφαλίζουν την ενέργεια για τον μεταφορικό ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η…