Μεσόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 651Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 651Α – Ονομασία Μεσόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 651Α περιλαμβάνει βοσκόμενα μεσόφιλα ποολίβαδα, λιπαινόμενα και σε καλώς στραγγιζόμενα εδάφη. Οικολογικές συνθήκες Το υπόστρωμα, στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 651Α, είναι σχιστολιθικό, σε υψόμετρα 1000 – 1350 m, με κλίσεις < 30%…