Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (κωδ. 6510+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6510 Ονομασία Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6510 περιλαμβάνει εκτεταμένα κοφτολίβαδα από τις πεδιάδες μέχρι το υποορεινό επίπεδο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6510 απαντάται σε υγρό από αλλουβιακές αποθέσεις υπόστρωμα που…