Φυμάτια

Δομή Τα ριζικά φυμάτια είναι εξογκώματα προσαρτημένα στις ρίζες μερικών κατηγοριών φυτών, όπως τα ψυχανθή. Έχουν έναν περιφερειακό φλοιό από μεγάλα παρεγχυματικά κύτταρα και έναν εσωτερικό με μικρότερα κύτταρα. Ο εσωτερικός φλοιός περιβάλλεται από αγωγό ιστό που έρχεται από τη ρίζα και φιλοξενεί αναρίθμητα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (του γένους Rhizobium).     Λειτουργίες Τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια…