Δάση με Quercus trojana (κωδ. 9250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9250 Ονομασία Δάση με Quercus trojana – Quercus trojana woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9250 περιλαμβάνει υπερ-Μεσογειακά και σε ορισμένες περιπτώσεις μεσο-Μεσογειακά δάση στα οποία κυριαρχεί η ημι-φυλλοβόλος δρυς Quercus trojana. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9250 απαντάται σε ποικίλα πετρώματα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθος,…