Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους (κωδ. 1110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1110 Ονομασία Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους – Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Πρόκειται για υποπαράλιες αμμοσύρσεις, μόνιμα κατακλυσμένες με νερό, με το βάθος του να μην ξεπερνάει τα 20 μέτρα. Οι αμμοσύρσεις είναι καλυμμένες…