Θερόφυτο

Μονοετή, ποώδη φυτά που νεκρώνονται κατά τη δυσμενή περίοδο του χρόνου αφού πρώτα όμως έχουν ωριμάσει τα σπέρματά τους. Τα τελευταία βλαστάνουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.    

Details

Θαμνολίβαδο

Θαμνολίβαδα χαρακτηρίζονται τα οικοσυστήματα όπου κυριαρχούν οι θάμνοι αλλά, η συγκόμωση και η πυκνότητά τους είναι αρκετά μικρή ώστε είτε να υπάρχουν αραιοί κατά άτομο θάμνοι είτε να υπάρχουν ομάδες θάμνων με πολλά διάκενα (που ονομάζονται και ομαδοπαγείς θαμνώνες). Η βλάστηση των θαμνολίβαδων αποτελείται από μεγάλη ποικιλία ειδών. Στην Ελλάδα διακρίνονται δύο κύριες μορφές, τα…

Details

Ημικρυπτόφυτο

Διετή ή πολυετή ποώδη των οποίων οι υπέργειοι βλαστοί καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του χρόνου και τα ανανεωτικά τους όργανα βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος.    

Details

Ευρωσιβηρικό είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στις ψυχρές έως μετρίως ψυχρές περιοχές της Ευρασίας.      

Details