Μεσογειακό είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των αείφυλλων σκληρόφυλλων της μεσογειακής περιοχής.      

Details

Μασχάλη

Μασχάλη είναι η γωνία που σχηματίζει ένα οποιοδήποτε εξάρτημα (π.χ. το φύλλο) με τον κεντρικό άξονα στον οποίο στηρίζεται και από τον οποίο φύεται (π.χ. τον βλαστό).    

Details